Gepost door: Voetbal Blijft | 14 april 2010

Nieuwe Posts !!!!!

Woensdag, 14 April 2010

Diverse krantenberichten

Krantenbericht Groot Hellevoet 17 maart 2010.pdf

Krantenbericht Groot Hellevoet 7 april 2010.pdf

Krantenbericht Algemeen Dagblad 8 April 2010.pdf

Jubileum.pps

Krantenbericht Algemeen Dagblad 13 April 2010.pdf

De coalitie PvdA-IBH maakt steeds meer vrienden in Nieuwenhoorn!

Verzoek komt waarschijnlijk in de zelfde lade als het burgerinitiatief.

Gepost door: Voetbal Blijft | 20 januari 2010

Gemeenteraadsverkiezingen

“Voetbal blijft” is geen politieke groepering. Maar het is wel duidelijk welke partijen ons gedurende de achterliggende periode in de gemeenteraad van Hellevoetsluis hebben gesteund en u kunt in de verkiezingsprogramma’s op de websites van de verschillende politieke partijen ook zien wie dat wéér zullen doen ná de verkiezingen.

Gepost door: Voetbal Blijft | 20 januari 2010

Visie op Zuid-Holland

In het kader van de inventarisatie Visie op Zuid Holland van de provincie Zuid-Holland heeft Voetbal blijft de volgende brief naar de provinciale staten van Zuid-Holland gezonden:

Aan: Provinciale Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Betreft: Zienswijze op Visie op Zuid-Holland Hellevoetsluis, 2januari 2010

Geachte Staten van Zuid-Holland,

Wij stellen het op prijs U te informeren over onze zienswijze op de “Ontwerp Structuurvisie Visie op Zuid-Holland” waar het de gemeente Hellevoetsluis betreft.
Wij kunnen ons uitstekend vinden in de bestaande rode contour rond het dorp Nieuwenhoorn zoals aangegeven in het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020), de bijbehorende Plankaart RR2020 en de thans voorliggende kaart Ontwerp Structuurvisie van de Provincie Zuid-Holland.
Wij zijn het niet eens met de definitie van landelijk wonen van de gemeente Hellevoetsluis buiten de rode contour van Nieuwenhoorn, ook waar het de huidige locatie van de V.V. Nieuwenhoorn betreft.
Ofschoon landelijk wonen niet nauwkeurig is gedefinieerd, is onze visie dat het plan van de gemeente Hellevoetsluis niet past binnen de criteria van landelijk wonen. De gemeente wil na verplaatsing van de voetbalvereniging 100-150 woningen op het ca. 5 ha. grote terrein te bouwen en beschouwt ook het overige gebied als zoekgebied voor landelijke wonen. Zie bijgevoegde kaart en legenda en tekst Ontwerp structuurvisie 2015+ van Hellevoetsluis, pag.20 en 21.
Wij stoelen onze visie op een burgerinitiatief in de gemeente Hellevoetsluis waarin ondermeer een aantal citaten stond uit “Landschapsversterking”, Structuurplan 2010+, Bestemmingsplan Nieuwenhoorn, RR2020 en andere relevante documenten die duidelijke taal spreken:

‘Tegengaan verstedelijking door versterken groene buffer’,
‘Ruimte voor recreatieve activiteiten en overige stadsrandfuncties’,
‘…het (beschermde) dorpsgezicht en de (laatste) karakteristieke lintbebouwing langs de Rijksstraatweg met de er bij behorende ruimtelijke werking met doorkijkjes en vergezichten handhaven’,
‘…de recreatieve functie van gebied in samenhang met kenmerkende elementen als het fort Noorddijk verbeteren en stimuleren’,
‘Groene buffers als ecologische verbindingsstrook tussen het fort Noorddijk en het Ravense Hout handhaven,
‘De bebouwingsstrook van Nieuwenhoorn, inclusief het voormalige fort Noorddijk, is aangegeven als te beschermen gebied met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde’ .

Citaat van wethouder Joosten tijdens de bijeenkomst van 18 februari 2009 in Nieuwenhoorn:
“Als het om huizenbouw zou gaan dan zijn er genoeg andere plaatsen waar huizen gebouwd kunnen worden. De gemeente heeft nog ruimte voor 3000 woningen buiten Nieuwenhoorn.”
Dit staat nog los van de kennelijk recent ontstane visie ten aanzien van de woningbouw op Voorne-Putten. Daarbij wordt de woningbouw ambitie bijna 50 % naar beneden bijgesteld.

Samenvattend luidt onze visie:
• De groene buffer tussen Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis dient een ruimte met sport en recreatie te blijven én wordt niet volgepropt en verrommeld.
• Het beeld van open landschap moet behouden blijven.
• De kleinschaligheid en het groene karakter van het dorp, de door de bewoners meest gewaardeerde kwaliteiten van het dorp, dienen gerespecteerd te worden.

Dit burgerinitiatief is door 641 inwoners van Hellevoetsluis met hun handtekening bekrachtigd. Indien u er prijs op stelt kennis te nemen van de inhoud van dit burgerinitiatief, stellen wij u de tekst graag beschikbaar.
Wij verzoeken u deze visie mee te nemen bij de vaststelling ven het definitieve structuurplan.

Hoogachtend,
Burgerinitiatiefgroep “Voetbal blijft”
p/a Th. Kwantenstraat 84
3223CG Hellevoetsluis.

C.A Winde

E. Duursma,

Bijlage:Ontwerpstructuurplan 2015+ ,legenda en tekst pag. 20 en 21.
Burgerinitiatief

i.a.a. Gemeenteraad Hellevoetsluis
Stadsregio Rotterdam

In april worden de binnengekomen reacties besproken in gedeputeerde staten. In mei volgt het debat in de provinciale staten en in juni volgt besluitvorming. Omdat onze zienswijze volledig aansluit bij de huidige zienswijze van de provincie, menen wij een goede kans van slagen te maken. Dat basereb wij mede op mondeling overleg met enkele gedeputeerden.

Gepost door: Voetbal Blijft | 17 januari 2010

Niet alleen op Voone-Putten teveel woningen gepland

Bevolkingsgroei-2020

Gepost door: Voetbal Blijft | 10 januari 2010

Wie zal dat betalen Zoete Lieve Gerritje!

Het verplaatsen van voetbalcomlexen levert niets dan narigheid op. Was Hekelingen een ramp, ook in Brielle gaat het alles behalve lekker. Lees de Nieuwsbrief D66 Voorne van november 2009,http://d66voorne.nl/news/item/nieuwsbrief_d66_voorne/19

Gepost door: Voetbal Blijft | 10 januari 2010

Noordelijke Randweg

Op 12 februari is er een voorlichtingsavond over de Noordelijke Randweg. Aanvang 19.30

Gepost door: Voetbal Blijft | 10 januari 2010

Groot verschil ontwerp structuurvisie gemeente en provincie

Tegelijk met Ontwerpstructuurvisie 2015+ van de gemeente Hellevoetsluis loopt Visie op Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. Zie http://www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland. De provincie houdt vast aan de bufferzone tussen Hellevoetsluis en Nieuwenhoorn. Via de website kan men zijn/haar visie tot 17 januari 2010 bij de provincie kenbaar maken.

Gepost door: Voetbal Blijft | 29 december 2009

NIEUWENHOORN: De voetbalwei hoort erbij !

Geachte medebewoners,

Op 18 februari kwam de wethouder van “wonen” ons “vragen” wat na de verplaatsing moest gaan gebeuren op het terrein van V.V. Nieuwenhoorn. Vanuit het dorp hebben we een burgerinitiatief gestart, ondersteunt met 650 handtekeningen, om de bestaande situatie te behouden. Zie het resultaat: op 19 oktober heeft de coalitie het burgerinitiatief afgestemd en op 10 december heeft ze voor verplaatsing gestemd.

Op 9 december lanceert B&W een structuurvisie om de gehele ruimte tussen Rijksstraatweg, Stoofweg en Dorpsweg met 100-150 woningen vol te bouwen. De ruimte achter de Rozenhoek (terrein tussen Dorpsweg, Korteweg en Smithilseweg) wordt aangewezen voor landelijk wonen, 10 woningen per ha. Zo gaat de coalitie met de wensen van burgers om! Maar… dit alles kan voorkomen worden als wij bij de gemeente nadrukkelijk en massaal protesteren tegen deze plannen.

Onze visie is: · De groene buffer tussen Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis moet een ruimte met sport en recreatie te blijven én moet niet volgepropt en verrommeld te worden.
· Het beeld van open landschap moet behouden blijven.
· De kleinschaligheid en het groene karakter van het dorp, de door de bewoners meest gewaardeerde kwaliteiten van het dorp, dienen gerespecteerd te worden.

Wij hebben de raad nu geschreven dat wij tégen de nieuwe structuurvisie zijn op grond van het burgerinitiatief. Wij komen niet opnieuw bij u langs voor een handtekening ter ondersteuning, maar hang deze folder achter het raam om opnieuw uw steun aan ons te laten zien. Nog veel beter is het als u uw eigen mening kenbaar maakt bij de gemeente via onze website:

Nieuwenhoorn Structuurvisie 2015+ (plaatje)

Ontwerp Structuurvisie 2015+

Reactieformulier OntwerpStructuurVisie 2015+

Formulier opslaan en vervolgens als attachment mailen naar : gemeente@hellevoetsluis.nl

Kijkt u ook eens naar het kaartje van Nieuwenhoorn op de achterzijde waarop de bouwplannen van de gemeente zijn aangegeven.

Gepost door: Voetbal Blijft | 13 december 2009

Waarde Nieuwenhoornaars

Waarde Nieuwenhoornaars,

Het College van PvdA en IBH doet er alles aan om vóór de verkiezingen zoveel besluiten te nemen dat het na de verkiezingen niet meer mogelijk zal zijn de activiteiten van VV Nieuwenhoorn voor het dorp te behouden.
Afgelopen donderdagavond heeft de gemeenteraad het principevoorstel van dit college om VV Nieuwenhoorn te verplaatsen aangenomen.
In een vorige raadsvergadering verklaarde IBH nog dat het burgerinitiatief om de club voor het dorp te behouden, verworpen diende te worden om dat er veel te weinig informatie was. Nu verklaarde dezelfde partij dat dit besluit juist genomen moest worden zodat het College in staat zou zijn om de plannen in detail uit te werken. Snapt u het? Wij niet.

Natuurlijk is dit maar een principebesluit dat opnieuw in de Raad moet komen om definitief goed gekeurd te worden. Een groot probleem voor het College is, dat het alleen door kan gaan als de gemeente Hellevoetsluis toestemming van de Provincie Zuid-Holland heeft om 100 of meer woningen te bouwen op het huidige terrein van de club, want daar moeten de centen vandaan komen. In de bestaande plannen mag in het hele gebied tussen Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis alleen “landelijke woningbouw” plaats vinden en dat brengt niet genoeg geld op voor een verhuizing.

Om die reden heeft de gemeente spoorslags besloten om een nieuwe structuurvisie in elkaar te zetten, Structuurvisie 2015+. U kunt deze bekijken op de website van de gemeente, http://www.hellevoetsluis.nl, onder de knop Actueel-Ter Inzage. U moet wel reageren vóór 7 januari 2010.

Wat is voor Nieuwenhoorn het verschil? In de oude visie staat weliswaar de mogelijkheid om Nieuwenhoorn te verhuizen, maar er staat ook dat er per jaar maar ± 5 nieuwe woningen in Nieuwenhoorn zullen worden gebouwd en daar kun je geen verhuizing van betalen.
In de nieuwe visie staat dat er ter plaatse reguliere woningbouw plaats zal vinden met een omvang van 100 woningen.
Als wij vasthouden aan onze doelstellingen:


• De kern van de maatschappelijke en sociale beleving van de bewoners en het dorp Nieuwenhoorn (de kleine kern) blijft onaangetast.
• Het voetbalveld blijft in het hart van het dorp waar het al 80 jaar tot genoegen van iedereen ligt. Het is een bindende, sociale en recreatieve factor.
• De groene buffer tussen Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis blijft een ruimte met sport en recreatie, én wordt niet volgepropt en verrommeld.
• Het beeld van open landschap blijft behouden
• Het alternatief is goedkoper en sneller te realiseren. Een verandering van de bestemming neemt veel tijd, gaat lang duren en is kostbaar


en wij willen:


• Voorkómen dat de sociale infrastructuur en coherentie van het dorp Nieuwenhoorn uiteenvallen.
• De noodzakelijke verbeteringen voor de v.v. Nieuwenhoorn, zoals het vergroten van de capaciteit, een betere accommodatie, etc., op de huidige locatie versnellen.
• Voorkómen dat er onnodige kosten worden gemaakt bij het realiseren van bovenstaande verbeteringen.


Dan gaan we dus opnieuw aan de slag om dit zowel aan het College als aan de Provincie Zuid-Holland heel duidelijk te maken.

Link : Algemeen Dagblad, 12 december 2009

Older Posts »

Categorieën